JRK

Breskens is een observatiegroep Jonge Risico Kinderen (JRK).

Jonge Risico Kinderen (JRK)            

De jongste onderbouwgroep van onze school is een zogeheten JRK-groep. De JRK-groep bestaat uit maximaal 14 kleuters in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. De groepsleerkracht en de leraarondersteuners werken samen met de logopedist. De orthopedagoog en de intern begeleider zijn nauw betrokken bij deze groep.
Onze JRK-groep heeft naast een onderwijskundige, ook een observatieve en diagnostische functie. Deze is vooral belangrijk om vast te kunnen stellen welk type onderwijs, regulier basisonderwijs, SBO of cluster onderwijs, het best beantwoordt aan de onderwijsbehoeften van de jonge leerling. Overplaatsing gaat altijd in nauw overleg met ouders.


Snel naar